VẬN CHUYỂN HÀNG TẠM NHẬP-TÁI XUẤT VÀ TẠM XUẤT-TÁI NHẬP

Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất được tạm nhập, tái xuất nội thành